going


A Week at the Airport by Alain de Botton

Install a patient writer -- worse, a talented philosopher -- in Terminal 5, the brainy jewel of Heathrow airport, as 'writer-in-residence' for a week and this is what happens: a hundred-pages-or-so meditation on travel, industry, humanity and art. The author glamorizes nothing -- in fact, he is engagingly blunt about the disappointment that necessarily undermines *all* vacations, in that we're forced to bring ourselves along -- while finding charm and poetry in the details, such as the hotel menu
Delicate field greens with sun-dried cranberries,
Poached pears, Gorgonzola cheese
And candied walnuts in a Zinfandel vinaigrette
or the melancholy calm of the terminal at night, or the lonely stillness of an unused runway. An amusing, thoughtful book -- easy to read but queuing with big ideas.

* * * * *

This is an illo I did for my story in the Ban Righ book C and I are putting together. It (my story) is all about travel, too.

* * * * *

And with that I'm taking my summer break. Thanks to Bev Akerman for letting me know I was on the ReLit Awards long list, and best of luck to her (and Jenn).

Comments

  1. Anonymous7:47 am

    Lek niesie [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie asymilowania podstawy tluszczowych dziêki ludzki organizm. Owo ca³kowicie nowy specyfik dla pensjonarki, które reflektuj¹ odchudziæ siê natomiast ukoñczyæ na lepszy pr¹d posi³ków. Lekarstwo ten koncesjonuje wzmóc skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] tylko diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów kupisz w aptece internetowej. Inwitujemy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po specyfiki i po informacje o koncentratach. Kupki wskutek tego alli Polecamy tê¿ krain¹ pañszczyznê wyci¹gów natomiast rzeczywiœcie krain¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jak¹œ z siedmiu najbardziej jednostkowych tudzie¿ znamienitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie wyników farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tej chwili trzy typy prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w badania pewny oraz poleca [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] koncentraty w cugu ledwo niejakiego dnia odk¹d momentu przyrz¹dzenia twojego zamówienia. Tylko spoœród owego do³¹cza unikalne [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na chudy brzuszekJest do licha i trochê aneksów diety na schudniêcie. Do dok³adnych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie sprawdzonym a zaœ pokazanym dzia³aniem mo¿e zaaprobowaæ siê jedynie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê atoli a praktyka fizyczne w masywnym szczeblu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza jest nieraz, gdy krwawienie przestaje, oraz jajniki nieodwo³alnie przestaj¹ wyzwalaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy lecz nie obejmuje w celu gêby pieknej zguby oraz wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts